www.eprace.edu.pl » zawal-serca » spis treści

Bio-psycho-społeczne następstwa zawału mięśnia sercowego oraz rola pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej - na przykładzie Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach1. Wstęp2. Przegląd literatury pomocniczej dla osiągnięcia celu pracy

 2.1. Etiologia, patogeneza oraz czynniki ryzyka zawału mięśnia sercowego

 2.2. Biologiczne następstwa zawału mięśnia sercowego

 2.3. Psychologiczne następstwa zawału mięśnia sercowego

 2.4. Społeczne następstwa zawału mięśnia sercowego3. Zasady rehabilitacji pozawałowej

 3.1. Rola pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej4. Cel pracy5. Materiał i metodyka6. Wyniki7. Omówienie wyników8. Wnioski9. Piśmiennictwo10. Załączniki

 10.1. Załącznik 1

 10.2. Załącznik 2

 10.3. Załącznik 311. Streszczenie12. Abstract

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.