www.eprace.edu.pl » zawal-serca » Wyniki

Wyniki

Wyniki kwestionariusza ankiet analizującej bio-psycho-społeczne następstwa zawału mięśnia sercowego oraz rolę pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Wyniki kwestionariusza ankiety własnej analizujące biologiczne następstwa zawału mięśnia sercowego


Ryc.6. Zawał mięśnia sercowego najczęściej wśród badanych występował w godzinach porannych

(06:00-09:00 rano), co dotyczyło 26% badanych.


Ryc.7. U ponad połowy badanych osób zawał serca był obciążony genetycznie. 52% badanych przyznało, iż wystąpił on u członków ich najbliższej rodziny; najczęściej u ojca (18%), matki (14%), siostry (10%) i brata (10%). U 48% ankietowanych osób zawał mięśnia sercowego nigdy wcześniej nie wystąpił u żadnego z członków ich rodziny.

Ryc. 8. Najczęściej występującymi przed zawałem serca czynnikami ryzyka w grupie badanych mężczyzn były: palenie tytoniu (17%), nadciśnienie tętnicze (16%), otyłość/nadwaga (15%), miażdżyca (14%), stres (13%) i cukrzyca(12%).

Ryc.9 Najczęściej występującymi przed zawałem serca czynnikami ryzyka w badanej grupie kobiet były: palenie tytoniu(17%), stres (17%), siedzący tryb życia i niska aktywność fizyczna (13%), nadciśnienie tętnicze (13%), miażdżyca (11%), otyłość (11%) oraz cukrzyca (10%).

Ryc.10. 93% badanych mężczyzn zadeklarowało zmianę trybu życia po zawale serca.

Ryc.11. Wszystkie (100%) z badanych kobiet zadeklarowały zmianę trybu życia po zawale serca.

Ryc.12. Najczęstszymi dolegliwościami, jakie pojawiły się u chorych po zawale serca były: zwiększona męczliwość(18%), spadek ciśnienia tętniczego (17%), duszności (15%), uciski w klatce piersiowej (15%), i uderzenia fal gorąca (13%).


Ryc.13. Największą wagę chorzy po zawale serca przywiązują do regularnego zażywania zapisanych leków (25%), pomiarów ciśnienia i tętna (22%), rehabilitacji (17%) oraz prowadzenia aktywniejszego trybu życia (16%).

Wyniki kwestionariusza ankiety własnej analizujące psychologiczne następstwa zawału mięśnia sercowego


Ryc.14. Najczęstszymi odczuciami chorych po zawale serca były: strach (27%) i szok (24%), a

także obawy o siebie (22%) i najbliższych (22%).


Ryc.15. Po zawale serca chorzy najbardziej obawiali się: wystąpienia kolejnej martwicy serca (30%), spadku

atrakcyjności (25%), konieczności rezygnacji z pracy (24%), a także ograniczenia swej dotychczasowej aktywności (16%).


Ryc.16. Tylko u 6% chorych relacje z bliskimi nie uległy zmianie, u pozostałych zaś uległy zacieśnieniu.


Ryc.17. 65% badanych przyznało, że obawiało się zaniechania kontaktów seksualnych po

zawale serca


.

Ryc.18. Ponad 70% badanych zadeklarowało zadowolenie ze swego obecnego życia i kondycji psychicznej

Wyniki kwestionariusza ankiety własnej analizujące społeczne następstwa zawału mięśnia sercowego


Ryc.19. 81% badanych stwierdziło, że ich funkcjonowanie w społeczeństwie po zawale serca nie zmieniło się


Ryc.20. Chorym po zawale serca najtrudniej było pogodzić się z rezygnacja z dotychczasowego życia towarzyskiego (30%) i pracy (27%), a także z palenia papierosów (23%) oraz picia alkoholu (17%).


Ryc.21. 67% badanych zadeklarowało zadowolenie ze swych relacji społecznych po zawale serca.

Wyniki kwestionariusza ankiety własnej analizujące rolę pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej


Ryc.22 . 96% badanych zapytanych o rolę personelu pielęgniarskiego w procesie pozawałowej rehabilitacji kardiologicznej przyznało, iż jest ona znaczna.

Ryc.23. Badani za najbardziej pożądane cechy pielęgniarek wskazywali takie jak cierpliwość, serdeczne podejście do chorych sumienność profesjonalizmkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.