www.eprace.edu.pl » zawal-serca » Materiał i metodyka

Materiał i metodyka

Badaniem objęto ogółem 50 chorych leczonych w II Oddziale Rehabilitacji i Prewencji Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach, w okresie od 1 lipca 2004 r. do 20 sierpnia 2004 r., w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn w wieku od 47 do 78 lat (średnia wieku 62,5 lat).


Ryc.1.Badaniem objętych zostało 50 osób przebywających na rehabilitacji kardiologicznej, w tym 30

mężczyzn i 20 kobiet


Ryc.2. Badaniem objęto chorych w wieku 48-78 lat. Średnia wieku ankietowanych wyniosła ogółem 62,5

lat, w tym kobiet 63, a mężczyzn 62.

Ryc.3.Spośród badanych większość osób (55%) pozostawało w związku małżeńskim, 25% to wdowcy/wdowy,

a 12% było rozwiedzionych. 8% ankietowanych to kawalerowie/panny.


Ryc.4. 36% ankietowanych osób legitymowało się wyższym wykształceniem, 32% posiadało wykształcenie średnie, zaś 32% badanych to ludzie z wykształceniem zawodowym (20%) i podstawowym (12%).


Ryc.5. 60% badanych nie prowadziło czynnego życia zawodowego (głównie z powodu renty, emerytury), z pozostałych osób zdecydowaną większość (32%) stanowili pracownicy umysłowi, a 8% pracownicy fizyczni.

Jako narzędzia badawczego użyto kwestionariusza autorskiej ankiety, która określała bio- psycho-społeczne następstwa zawału mięśnia sercowego oraz rolę pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej. Przeanalizowano także dokumentację medyczną i standardy postępowania pielęgniarskiego w Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.