www.eprace.edu.pl » zawal-serca » Streszczenie

Streszczenie

Bio-psycho-społeczne następstwa zawału mięśnia sercowego oraz rola pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej-na przykładzie Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach.

Choroby serca, a w szczególności zawał mięśnia sercowego, stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Każdego roku do zawału dochodzi u około 100 tys. Osób. Można go więc uznać za jeden z podstawowych społecznych problemów zdrowotnych.

Zawał mięśnia sercowego jest traumatycznym wydarzeniem, które pozostawia po sobie szereg konsekwencji, nie tylko fizycznych, ale także psychologicznych i społecznych, które na zawsze zmieniają życie dotkniętej nim osoby.

Celem pracy jest opis biologicznych, psychologicznych i społecznych następstw zawału mięśnia sercowego, oraz nakreślenie roli pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej.

Przeprowadzone badania wykazały, że zawał mięśnia sercowego ma istotny wpływ na szereg biologicznych, psychologicznych i społecznych konsekwencji, wzajemnie się przenikających. Ze względu na specyfikę Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i chorych po zawale mięśnia sercowego pielęgniarz powinien odznaczać się szczególnymi cechami, jak na przykład: wyjątkowa dyspozycyjność, szybkość podejmowania decyzji i zdecydowanie w działaniu. W opinii pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach najbardziej cenionymi u pielęgniarza przymiotami są: sumienność, cierpliwość, profesjonalizm i serdeczne podejście do chorego.

Słowa kluczowe: zawał mięśnia sercowego, rehabilitacja kardiologiczna, biologiczne następstwa zawału mięśnia sercowego, psychologiczne następstwa zawału mięśnia sercowego, społeczne następstwa zawału mięśnia sercowegokomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.